DENİZ SEKİ DİZİDE OYNADI MANİSALI VEKİL İSYAN ETTİ!

0
1603

özgür-özelzeki 08 Aralık 2015 Salı, 13:25 Adalet Bakanlığı’nın izniyle tutuklu şarkıcı Deniz Seki dizide rol aldı. CHP’li Özgür Özel, “Biz tutuklu gazetecilere, vekillere lokum bile götüremezken bu yapılan yandaş basına kıyaktır” dedi. Ada­let Ba­kan­lı­ğı, Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın da­ma­dı ve Ener­ji Ba­ka­nı Be­rat Al­bay­ra­k’­ın kar­de­şi Ser­hat Al­bay­ra­k’­ın yö­ne­ti­ci­si ol­du­ğu At­v’­ye ce­za­evin­de di­zi film çe­ki­mi için özel izin ver­di. İs­tan­bul Ba­kır­köy Ka­dın Ce­za­evi­’n­de ka­lan şar­kı­cı De­niz Se­ki, At­v’­nin “Eş­kı­ya Dün­ya­ya Hü­küm­dar Ol­ma­z” ad­lı di­zi­si için ka­me­ra kar­şı­sı­na geç­ti. Ada­let Ba­kan­lı­ğı ce­za­evin­de bir hü­küm­lü­nün di­zi çe­ki­mi­ne ka­tıl­ma­sı­na izin ve­re­rek bir il­ke de im­za at­tı. Se­ki için bakanlıktan özel izin alı­nır­ken, çe­kim sı­ra­sın­da ce­za­evi­ne di­zi film eki­bin­den çok sa­yı­da ele­man ve ekip­man da gir­di. Sa­nat­çı De­niz Ça­kır da, rol ge­re­ği ce­za­evin­de Se­ki­’nin ko­ğuş ar­ka­da­şı ol­du. “BİZ DE İZİN İS­Tİ­YO­RU­Z’­’ CHP Grup Baş­kan­ve­ki­li Öz­gür Özel, SÖZ­CÜ­’ye yap­tı­ğı açık­la­ma­da ce­za­ev­le­rin­de bir ka­re fo­toğ­raf çek­mek için bi­le izin ala­ma­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek çif­te stan­dar­da tep­ki gös­ter­di. Özel, “Biz de bel­ge­sel çek­mek is­ti­yo­ruz. Tu­tuk­lu ga­ze­te­ci­ler Can Dün­dar ve Er­dem Gü­l’­ün yer ala­ca­ğı bel­ge­sel ça­lış­ma­sı için Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’na baş­vu­ra­ca­ğız. Bakalım yan­daş med­ya­dan esir­gen­me­yen hoş­gö­rü, bi­ze de sağ­la­na­cak mı?” de­di. Özel şun­la­rı söy­le­di: “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı dizinin yapımcılığını Raci Şaşmaz yapıyor. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır oynuyor. “İÇERİYE TEYP SOKMAK İÇİN İZİN ALDIK” “Er­ge­ne­kon, Bal­yoz, As­ke­ri Ca­sus­luk, Fe­ner­bah­çe da­va­sı­na ka­dar Tür­ki­ye­’de­ki 110 ce­za­evi­ni zi­ya­ret et­tik. 8 mil­let­ve­ki­lin­den olu­şan CHP Ce­za­evi Ko­mis­yo­nu ola­rak 180 ra­por, 5 ki­tap yaz­dık. Bu ko­mis­yo­na üye bul­mak­ta zor­lan­dık. Çün­kü ar­ka­daş­la­rı­mız ce­za­evi­ne gi­rer­ken ya­şa­nan pro­se­dür­den yıl­dı. Biz Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’n­dan izin­li ol­ma­mı­za rağ­men bı­ra­kın ka­me­ra­yı, fo­toğ­raf ma­ki­ne­si­ni, teyp sok­mak için bi­le izin ala­ma­dık. Dı­şa­rı­dan lo­kum, piş­ma­ni­ye bi­le gö­tü­re­me­dik. Bir ka­re fo­toğ­raf için çok uğ­raş­tık.” Şar­kı­cı De­niz Se­ki, “U­yuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti yap­mak­” suç­la­ma­sıy­la 16 Ka­sım 2014’te tutuklan­mış­tı. “İ­Kİ TON­LUK KA­PI­LAR YANDAŞA AÇIL­DI­” Özel, “Bu­gün yan­daş ba­sı­nı aç­tı­ğım­da De­niz Se­ki tah­li­ye ol­muş san­dım. Biz Se­ki­’nin de bir an ön­ce öz­gür­lü­ğü­ne ka­vuş­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz ama ya­pı­lan iş Se­ki­’ye öz­gür­lük de­ğil yan­daş ba­sı­na kı­yak­mış. Bu na­sıl ce­za­evi ki bir ka­re fo­toğ­ra­fa izin ver­me­yen­ler iş yan­daş ba­sı­na ge­lin­ce o iki ton­luk ka­pı­lar açı­lı­yor. Di­zi­nin adı da ma­ni­dar. Eş­kı­ya dün­ya­ya hü­küm­dar ol­muş. Tür­ki­ye­’de hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü di­ye bir şey yok. Sa­ra­ya, AK­P’­ye ya­kın üs­tün­le­rin hu­ku­ku var’­’ diye konuştu. SAV­CI­LA­RA İZİN VE­RİL­ME­MİŞ­Tİ Ada­let Ba­kan­lı­ğı, Sa­dul­lah Er­gin dö­ne­min­de Er­ge­ne­kon tu­tuk­lu­su Meh­met Ha­be­ral, Tun­cay Öz­kan ve Mus­ta­fa Bal­bay ile Fa­tih Hil­mi­oğ­lu­’nun mil­let­ve­kil­le­riy­le gö­rüş­me­si­ne izin ver­me­miş­ti. CHP he­ye­ti, An­ka­ra Sin­can Ce­za­evi­’n­deki “Tu­tuk­lu ga­ze­te­ci­ler, MİT TI­R’­la­rı sav­cı­la­rı ile Ma­lat­ya Ce­za­evi­’n­de şid­de­te uğ­ra­dık­la­rı­nı id­di­a eden tu­tuk­lu­lar­la gö­rüş­mek is­te­miş an­cak bu ta­lep­le­ri de Ke­nan İpek dö­ne­min­de Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’n­ca red­de­dil­miş­ti.

Kaynak:http://45haber.com/siyaset/deniz-seki-dizide-oynadi-manisali-vekil-isyan-etti.html

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.